شرق آسیاب تیرولی


APOD: 2009 September 16

Discover the cosmos! Each day a different image or photograph of our fascinating universe is featured, along with a brief explanation written by a professional astronomer .

بررسی قیمت

پیـــام مــحبت

اسکندر با این قوا به استقامت درانگیانه ( سیستان ) بحرکت افتاد والی سیستان که آمادگی کامل برای جنگ نداشت مرکز را گذاشته بسوی شرق رفت ولی توسط مخالفین خود دستگیر وبه اسکندر تسلیم واعدام گردید

بررسی قیمت