منطقه ای که سنگ آهن در nithi tharaka کشف شد


افزایش ۲۰ درصدی حقوق معلمان ابتدایی محقق شد

در جامعه ای که با شعار عدالت و ایجاد مدینه فاضله اسلامی و رفع تبعض قیام کردیم و شهید دادیم و سالها جبهه رفتیم و خون دل خوردیم و همیشه در مبارزه با استعمار خارجی و داخلی بودیم ، دردناک و گریه آور .

بررسی قیمت