فرآیندهای چه که در سنگ آهک رخ می دهد


سنگ چیست؟

دراثر تراکم ناشی از وزن لایه های کششی مواد تخلخل سنگ ها را تشکیل می دهد و باعث انسجام بین دانه ها می شود در بعضی موارد، سوختهای فسیلی و مواد آلی ممکن است در رسوبات منجر به سیمان شدن شوند

بررسی قیمت

چرخه تولید آهک

سوزاندن سنگ آهک در حدود ۹۰۰ درجه سانتی گراد رخ می دهد حرارت کوره ها جهت حصول اطمینان از پخته شدن تمام مناطق و هسته سنگها اغلب تا ۱۲۰۰ درجه سانتی گراد می باشد

بررسی قیمت

سنگ ها و فرآیندهای دگرگونی

فرآیندهای دگرگونی به گروهی از فعالیت های درونی که باعث تغیر شکل فیزیکی و کانی شناس سنگ ها در محیط جامد می شوند « فرآیندهای دگرگونی » گفته می شود

بررسی قیمت

چرخه آهک

سه ماده اصلی این چرخه به ترتیب به شرح زیر می باشد: 1- سنگ آهک یا کربنات کلسیم 2- آهک زنده یا اکسید کلسیم 3- آهک هیدراته یا هیدروکسید کلسیم سوزاندن سنگ آهک در حدود 900 درجه سانتی گراد رخ می دهد

بررسی قیمت