دانشگاه تهران starcom 1258 دستی reseteo


How to Apply

Supplemental Questions Our graduate programs may ask you unique questions that reflect elements of the program you are applying to The responses you provide are made available to the program during the assessment process Application Fee Payment Western accepts two methods of payment in order to process your application

بررسی قیمت

صفحه اصلی

دومین هفته طراحی جواهر تهران ۱۳۹۶ در مهرماه سال ۱۳۹۶، باهدف تقریب حوزه های مرتبطی چون هنرهای تجسمی و صنایع دستی با دانش طراحی ، توسط انجمن های علمی دانشجویی طراحی صنعتی، مجسمه سازی و گرافیک پردیس هنرهای زیبای دانشگاه .

بررسی قیمت