دولت متوقف می شود معادن در نیجریه


سنگ آهک در دولت نیجریه

اکتشافات مخازن جدید نفتی و گازی در ایران سنگ منشأ مخازن اولیگو میوسن و آسماری سازنده های مارنی و شیلی پابده و گورپی می باشند که در زیر سنگ آهک آسماری قرار دارندحفاری ها نتیجه ای به بار نیاورد و در سال ۱۳۱۸ متوقف شد

بررسی قیمت