زنان زیبا هر روز مصلوب نشده بود


از فاجعه آستین کوتاه تا حضور زنان در ورزشگاه

تا وقتی که پای زنان به استادیوم آزادی باز نشده بود اهل ظاهر برنده بازی بودند اما دیروز هر آنچه رشته بودند پنبه شد زنان وارد استادیوم شدندنه پرچم سلطنت طلبان در دستشان بود و نه پرچم سازمان های .

بررسی قیمت

داستان کوتاه عاشقانه و غمگین

او که ساختن ستاره های کاغذی را یاد گرفته بود هر روز روی کاغذ کوچکی یک جمله برای پسر می نوشت و کاغذ را به شکل ستاره ای زیبا تا می کرد و داخل یک بطری بزرگ می انداخت

بررسی قیمت