وایومینگ ادعاهای آینده نگر ارتباط


حفاظت و صیانت محیط زیست اولویت دولت

مشهد- ایرنا- اهمیت محیط زیست به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه، امنیت و زیست سالم برای نسل امروز و آینده به همگان ثابت شده است و بر این اساس دولت آینده نگر و حافظ محیط زیست توجه ویژه به این بخش داشته و دارد

بررسی قیمت