استفاده از سرباره کوره در تولید سیمان


انواع سیمان و کاربرد آن ها در ساخت و ساز

Oct 11, 2018· سیمان سرباره سیمان سرباره یا سیمان روباره کوره آهنگدازی که در انگلیسی به نام Slag Cement سناخته می شود یکی از انواع سیمان های ویژه می باشد سرباره، دورریز کوره های بلند ذوب فلزات است در کارخانه ذوب آهن، مقداری مواد گدازآور .

بررسی قیمت