زباله overburdens مطالعه موردی


مقالات مرتبط با دفن زباله

مکانیابی محل مناسب دفن زباله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی gis (مطالعه موردی بخش هیر استان اردبیل) نویسنده: شهاب، مهسا؛ مهدوی، مسعود؛

بررسی قیمت

مدیریت زباله های بیمارستانی

مدیریت زباله های بیمارستانی - مطالعه موردی - شامل تعریف های و مفاهیم با انواع زباله های بیمارستانی و روشهای مدیریت آنها می باشد

بررسی قیمت

مقاله بازیافت زباله ها

عبدلی, محمدعلی؛ عبدالرضا کرباسی و مونا غزنوی کاشانی، ۱۳۸۸، بازیافت زباله ها- مطالعه ی موردی شهر تهران، دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط، تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، https://civilica .

بررسی قیمت

بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری (مطالعه موردی

%0 Conference Proceedings %T بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری (مطالعه موردی- زباله های شهر مشهد) %A دانش, شهناز %A یزدان بخش, محمد %A حسین دخت, محمدرضا %A جواد عابدینی %J چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند %D 2008

بررسی قیمت