موسیقی متن فیلم کوی mil gaya به هریتیک روشن


سی نما

این فیلم درباره سفر شخصی برای پیدا کردن یک شریک "برگزیده" است در حالی که او نمی داند خودش "برگزیده" است ! او رابطه ای غیرعادی با دختری بیست ساله به امید برانگیخته کردن احساسات هم برقرار می کند و.

بررسی قیمت

Vote: Wrestling out of the Olympics?

Bad luck for wrestling fans: the sport has been dropped from the 2020 Olympic games, set to be held in either Istanbul, Tokyo, or Madr The move comes as something of a surprise; wrestling has .

بررسی قیمت

آریا | مهر ۱۳۸۶

در سال 1372 با نمایش تنبورنوازان (هادی مرزبان) بازی در تئاتر را آغاز کرد و در سال 1374 با بازی در مجموعه

بررسی قیمت