تولید سیمان در خوشه گلبرگه


دانشیاری

جامعیت و گستره وسیع موضوعی هر حوزه مطالعاتی و دانش تخصصی، نقش و جایگاه ویژه خود را در پیشرفت همه جانبه جامعه ایفا می کند و ضعف و غفلت در هر یک می تواند مانعی بر سر راه پیشرفت جامعه باشدلذا پایگاه دانشیاری کوشیده است .

بررسی قیمت

صنعت

برپایی تور تخصصی فرش ویژه خبرنگاران خارجی مقیم ایران با همکاری خوشه فرش فارس , تولید بیش از چهار ملیون 700 هزارتن سیمان در فارس , از میان 91 کارخانه فعال تولید سیمان کشور 8 کارخانه در استان .

بررسی قیمت