پور ها ambika در مشاغل coalmining


علوم تربيتي

از سازمان يادگيرنده تا ياددهنده علي قلي پور چكيده در دهه 80 و 90 سازمانها در رويارويي با تحولات شديد محيطي به اين نتيجه رسيدند كه بايستي براي مقابله با اين ناملايمات به يادگيري روي آورند

بررسی قیمت

Companies

Compani Companies under Delmon Group of Compani Delmon Co Ltd Delmon Oil and Gas Delmon Chemical Industri National Factory for Processing and Treating Minerals Delmon Gasket Factory Delmon Highway Safety Delmon Salt Factory Delmon Transportation Delmon Autospar Delmon Travel and Tour Co

بررسی قیمت